Zasady i tryb naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w Izbie Celnej w Warszawie

  Zasady i tryb naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w Izbie Celnej w Warszawie

  W celu ustalenia predyspozycji i przydatności kandydatów do wykonywania pracy przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które składa się z następujących etapów:

  1. I etap – publikacja ogłoszenia o naborze i ocena złożonej oferty pod kątem jej zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu;
  2. II etap - test wiedzy;
  3. III etap - rozmowa kwalifikacyjna;
  4. IV etap – ocena wyników uzyskanych w poprzednich etapach naboru i wybór nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów;
  5. V etap – podjęcie decyzji w sprawie zatrudnienia wybranego kandydata;
  6. VI etap – upowszechnienie informacji o wyniku naboru.

  Weryfikacja dokumentów

  1. Odrzuceniu podlegają oferty, w których zachodzi przynajmniej jedna z nw. przesłanek:
   1. wpłynęły po terminie;
   2. są niekompletne;
   3. zawierają błędnie wypełniony lub niezgodny ze wzorem kwestionariusz osobowy;
   4. nie spełnią wymogów określonych w ogłoszeniu;
   5. zawierają dokumenty nie podpisane przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Izbie, a których wymóg podpisania został określony w ogłoszeniu
  2. wykaz osób zakwalifikowanych do poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zamieszczany jest:
   1. w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Celnej w Warszawie;
   2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby.

  Test wiedzy

  1. Składa się z pytań dotyczących zagadnień w zakresie określonym w ogłoszeniu o naborze. Zawiera 30 pytań jednokrotnego wyboru.
  2. Czas rozwiązywania testu wynosi 30 minut. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest jeden punkt, a za błędną zero punktów.
  3. Uzyskanie minimum osiemnastu punktów umożliwia zakwalifikowanie się kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Izby Celnej w Warszawie do kolejnego etapu rekrutacji.

  Rozmowa kwalifikacyjna

  1. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegają wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe do wykonywania pracy na danym stanowisku, których katalog został zawarty w ogłoszeniu o naborze.
  2. Do dalszego etapu naboru nie zostają zakwalifikowani kandydaci, którzy podczas rozmowy kwalifikacyjnej, z któregokolwiek wymogu niezbędnego uzyskali wynik poniżej 2 pkt.
  3. Może zostać przeprowadzona w języku obcym, jeżeli wymóg jego znajomości został określony w ogłoszeniu.

  Wynik postępowania kwalifikacyjnego


  Wynik postępowania kwalifikacyjnego upubliczniony jest:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Celnej w Warszawie;
  3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby.

  Wszystkie informacje dotyczące naboru zamieszczane są na stronie internetowej Izby Celnej w Warszawie.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.05.2015 Data publikacji: 11.05.2015 16:31 Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2016 15:56
  Autor: Marzenna Ćwik Osoba publikująca: Tomasz Kuczewski Osoba modyfikująca: Tomasz Kuczewski