Zasady i tryb naboru kandydatów do pełnienia służby w Izbie Celnej w Warszawie

  Zasady i tryb naboru kandydatów do pełnienia służby w Izbie Celnej w Warszawie

  Służbę w Administracji Celnej może pełnić osoba, która:

  • jest obywatelem polskim,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • ma co najmniej wykształcenie średnie,
  • ma nieposzlakowaną opinię,
  • ma stan zdrowia pozwalający na pełnienie służby na określonym stanowisku;

  Przyjęcie kandydata do Służby Celnej następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na które się składa:

  • publikacja informacji o wolnych stanowiskach służbowych,
  • złożenie dokumentów wymienionych w informacji o wolnych stanowiskach służbowych,
  • test wiedzy,
  • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Celnej,
  • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
  • przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

  Etapy postępowania kwalifikacyjnego obejmują:

  I ETAP:

  1. publikacja informacji o wolnych stanowiskach służbowych,
  2. złożenie pisemnego podania o przyjęcie do służby, do którego należy dołączyć:
   • wypełniony kwestionariusz osobowy,
   • inne dokumenty bądź oświadczenia, których wymógł został określony w informacji o wolnych stanowiskach służbowych.
  3. weryfikacja złożonych dokumentów wymienionych w pkt 2 pod względem formalnym.
   (Złożenie przez kandydata niekompletnego, nieprawidłowo wypełnionego kwestionariusza osobowego i nie załączenie wymaganych dokumentów bądź złożenie ich po terminie skutkuje odmową rozpatrzenia złożonego podania.)
  4. nadanie numeru ewidencyjnego kandydatowi spełniającemu wymogi formalne dokumentów pod którym przystępuje do dalszych etapów postępowania.

  II ETAP:

  1. test wiedzy:
   • opracowany jest odrębnie dla każdej kategorii stanowisk służbowych,
   • test wiedzy obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym Służby Celnej, członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień społeczno – gospodarczych,
   • test wiedzy trwa 40 minut i zawiera 40 pytań, na każde pytanie testowe możliwa jest jedna odpowiedź, za prawidłową odpowiedź otrzymuje się jeden punkt,
  2. test sprawności fizycznej:
   • pozwala sprawdzić zdolność fizyczną kandydata,
   • do testu sprawności fizycznej przystępują kandydaci, którzy z testu wiedzy uzyskali co najmniej 24 punkty, z tym, że na jedno wolne stanowisko służbowe kwalifikuje się 5 kandydatów, którzy uzyskali kolejno największa liczbę punktów. W przypadku gdy piąty i kolejny kandydat uzyska taką samą liczbę punktów z testu wiedzy, do testu sprawności fizycznej przystępują wszyscy kandydaci, którzy uzyskali tę lub większa liczbę punktów z testu wiedzy,
   • przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej kandydat przedstawia zaświadczenie lekarskie dopuszczające go do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wydane nie wcześniej niż 14 dni przed dniem przeprowadzenia testu sprawności fizycznej,
   • wykonuje się w stroju sportowym,
   • uwzględnia rodzaj ćwiczeń, normy i wymogi ich spełnienia, z podziałem na grupy wiekowe i płeć
   • składa się z czterech prób sprawnościowych: siła mięśni ramion, siła mięśni brzucha, bieg ze zmianą kierunku "koperta", wytrzymałość: bieg 1000 m – mężczyźni, 600 m – kobiety,
   • kandydaci, którzy w wyniku testu sprawności fizycznej zostali uznani za zdolnych fizycznie do służby w Służbie Celnej przystępują do testu psychologicznego.
  3. test psychologiczny:
   • pozwala sprawdzić predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydatów do pełnienia służby w Służbie Celnej,
   • jest sprawdzający predyspozycje intelektualne trwa 20 min,
   • test sprawdzający predyspozycje osobowościowe jest przeprowadzony bez ograniczenia czasowego,
   • kandydat, który w poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał z testu psychologicznego wynik co najmniej przeciętny i nie minął rok od dnia przeprowadzenia tego testu nie przystępuje do testu psychologicznego. Wynik ten zalicza się na poczet danego postępowania,
   • kandydat, który uzyskał z testu psychologicznego wynik co najmniej przeciętny, przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej.

  III ETAP:

  Rozmowa kwalifikacyjna

  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest dokonywana ocena kompetencji kandydata do pełnienia służby w Służbie Celnej, obejmuje niżej wymienione zagadnienia:

  • gotowość do uczenia się,
  • orientacja na klienta,
  • orientacja na osiąganie celów organizacji,
  • odpowiedzialność,
  • etyka zawodowa,
  • gotowość do zmian.

  Informacje o miejscu i terminie oraz wynikach kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego Zespół do spraw postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej w Izbie Celnej w Warszawie podaje do publicznej wiadomości przez zamieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie jednostki organizacyjnej Służby Celnej, do której prowadzone jest postępowanie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Celnej w Warszawie.

  Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do testu wiedzy zawiera imię i nazwisko kandydata, natomiast informacje o wynikach pozostałych etapów postępowania opatrzone są wyłącznie numerem ewidencyjnym kandydata.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.05.2015 Data publikacji: 27.01.2016 12:17 Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2016 15:51
  Autor: Marzenna Ćwik Osoba publikująca: Tomasz Kuczewski Osoba modyfikująca: Tomasz Kuczewski