Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  1. Skargi i wnioski


  Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

  Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.

  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w Izbie Celnej w Warszawie i podległych urzędach celnych:

  Izba Celna w Warszawie

  ul. Erazma Ciołka 14A, 01-443 Warszawa
  tel.: 22 510-47-03

  (dni i godziny):
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.30 – 15.30, środa w godzinach 9.00 – 17.00.

  Dyrektor Izby Celnej lub wyznaczony przez nego zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po uprzednim ustaleniu terminu spotania.

  Urząd Celny I w Warszawie

  ul. Cybernetyki 19B, 02-667 Warszawa
  tel.: 544 74 02, 22 544 74 44

  (dni i godziny):
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.30 – 15.30, środa w godzinach 9.00 – 17.00.

  Naczelnik Urzędów Celnych lub wyznaczeni przez niego Zastępca przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

  Urząd Celny II w Warszawie

  ul. Utrata 4, 03-877 Warszawa
  tel.: 22 510-44-05

  (dni i godziny):
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 9.00 – 17.00.

  Naczelnik Urzędów Celnych lub wyznaczeni przez niego Zastępca przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

  Urząd Celny III „Port Lotniczy" w Warszawie

  ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa
  tel.: 22 650-34-30

  (dni i godziny):
  wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30 – 15.30, poniedziałek w godzinach 9.00 – 17.00.

  Naczelnik Urzędów Celnych lub wyznaczeni przez niego Zastępca przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

  Urząd Celny w Radomiu

  ul. Struga 60, 26-600 Radom
  tel.: 48 334 31 01

  (dni i godziny):
  wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30 – 15.30, poniedziałek w godzinach 9.00 – 17.00.

  Naczelnik Urzędów Celnych lub wyznaczeni przez niego Zastępca przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

  Urząd Celny w Pruszkowie

  ul. Przejazdowa 25, 05-800 Pruszków
  tel.: 22 738-52-05

  (dni i godziny):
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.30 – 15.30, środa w godzinach 9.00 – 17.00.

  Naczelnik Urzędów Celnych lub wyznaczeni przez niego Zastępca przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

  Urząd Celny w Siedlcach

  ul. Brzeska 102, 08-102 Siedlce
  tel.: 25 633-97-55

  (dni i godziny):
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30 – 15.30, wtorek w godzinach 9.00 – 17.00.

  Naczelnik Urzędów Celnych lub wyznaczeni przez niego Zastępca przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

  Urząd Celny w Ciechanowie

  ul. Gostkowska 39a, 06-400 Ciechanów
  tel.: 23 662-60-89

  (dni i godziny):
  wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30 – 15.30, poniedziałek w godzinach 9.00 – 17.00.

  Naczelnik Urzędów Celnych lub wyznaczeni przez niego Zastępca przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

  W sprawach organizacyjnych związanych z przyjęciami w ramach skarg i wniosków można się kontaktować pod wskazanymi numerami telefonów.

  Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy kierować na adres:

  Izba Celna w Warszawie

  ul. Erazma Ciołka 14A, 01-443 Warszawa
  fax: 22 877-20-97
  e-mail: ic.warszawa@war.mofnet.gov.pl

  Skargi i wnioski można też składać w każdej jednostce organizacyjnej Służby Celnej w godzinach urzędowania.

  Uwaga! Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wnosków w Ministerstwie Finansów

  2. Petycje


  Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. po.1195) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w zakresie nieuregulowanym ustawą o petycjach.

  Petycja może być złożona w interesie publicznym, w interesie podmiotu wnoszącego petycję, w interesie podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

  Petycję można:

  • przesłać listownie na adres: Izba Celna w Warszawie ul. Erazma Ciołka 14A, 01-443 Warszawa lub adres właściwego urzędu celnego
  • przesłać faxem na numer: 22 877-20-97
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: ic.warszawa@war.mofnet.gov.pl lub adres poczty elektronicznej właściwego urzędu celnego
  • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: http://epuap.gov.pl
  • doręczyć osobiście codziennie w godzinach od 7.30 do 15.00 w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Izby Celnej w Warszawie lub siedzibie właściwego urzędu celnego

  Ważne!

  1. Petycji nie można złożyć telefonicznie
  2. Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego/cych pozostawia się bez rozpoznania
  3. Petycja musi być podpisana

  Informacja o petycjach w 2015 r.

  Na podstawie art. 14 ustawy o petycjach, Izba Celna w Warszawie informuje, że w roku 2015 w okresie obowiązywania ustawy tj. od dnia 6 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. nie wpłynęły petycje do rozpatrzenia przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

  Informacja o petycjach w 2016 r.

  Na podstawie art. 14 ustawy o petycjach, Izba Celna w Warszawie informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 22 sierpnia 2016 r. nie wpłynęły petycje do rozpatrzenia przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

  Karta usługi "Rozpatrzenie skargi lub wniosku dotyczącego działania Izby Celnej
  i podległych jej urzędów celnych"

  Karta usługi "Przyjmowanie i rozpatrzenie petycji mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji  Izby Celnej w Warszawie"

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 25.05.2015 13:48 Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2016 14:42
  Autor: Wioletta Gadomska Osoba publikująca: Grażyna Włodarczyk-Moczydłowska Osoba modyfikująca: Jolanta Jarmul-Mikołajczyk
  Rejestr zmian