Kompetencje organów celnych

  Kompetencje organów celnych

  Dyrektorzy izb celnych wykonują zadania przy pomocy podległych im izb celnych. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 990 ze zm.), do zadań dyrektora izby celnej należy:

  1. sprawowanie nadzoru nad działalnością naczelników urzędów celnych;
  2. rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelników urzędów celnych;
  3. rozstrzyganie w I instancji w sprawach określonych w przepisach odrębnych;
  4. realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w izbach celnych i urzędach celnych;
  5. wykonywanie kontroli określonych w art. 30 ust. 2 i ust. 3 pkt 2-10;
  6. rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych i ściganie ich sprawców, w zakresie ustalonym w Kodeksie karnym skarbowym oraz rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 6 oraz ściganie ich sprawców w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 6;
  7. współdziałanie z terenowymi organami Straży Granicznej, w szczególności koordynacja działań w zakresie sprawnego wykonywania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 2 pkt 1;
  8. współdziałanie z terenowymi organami kontroli skarbowej;
  9. współdziałanie z organami władzy samorządowej i innymi organami władzy publicznej;
  10. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych;
  11. wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT);
  12. dokonywanie poboru należności celnych, podatków, opłat i dopłat, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2;
  13.  wykonywanie zadań, o których mowa w art. 2 pkt 8 oraz art. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT;
  14. wykonywanie zadań, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 737/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok;
  15. wykonywanie zadań wierzyciela określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.);
  16. prowadzenie postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  17. przekazywanie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. poz. 1289 oraz z 2015 r. poz. 211), oraz występowanie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej na podstawie tej ustawy z wnioskiem o:

  a) udzielenie informacji,

  b) powiadomienie,

  c) odzyskanie należności pieniężnych

  d) podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne.

  Naczelnicy urzędów celnych wykonują zadania przy pomocy podległych im urzędów celnych. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 990 ze zm.), do zadań naczelnika urzędu celnego należy:

  1. nadawanie towarom przeznaczenia celnego, dokonywanie wymiaru i poboru należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego;
  2. wymiar, pobór i kontrola podatku akcyzowego i opłaty paliwowej;
  3. wymiar, pobór i kontrola podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. D; 3a. wymiar, pobór i kontrola podatku od wydobycia niektórych kopalin;
  4. dokonywanie wymiaru i poboru podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów;
  5. wykonywanie kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 2 i ust. 3 pkt 1, 1a i 2 oraz pkt 7-10;
  6. rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych i ściganie ich sprawców, w zakresie ustalonym w Kodeksie karnym skarbowym oraz rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 6 oraz ściganie ich sprawców w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 6;
  7. współdziałanie z organami władzy samorządowej i innymi organami władzy publicznej;
  8. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.08.2016 Data publikacji: 15.05.2015 15:16 Data ostatniej modyfikacji: 19.08.2016 12:40
  Autor: Wioletta Gadomska Osoba publikująca: Tomasz Kuczewski Osoba modyfikująca: Jolanta Jarmul-Mikołajczyk
  Rejestr zmian