Status prawny

  Status prawny

  Dyrektor Izby Celnej w Warszawie oraz Naczelnicy podległych Urzędów Celnych:

  • Urzędu Celnego I w Warszawie,
  • Urzędu Celnego II w Warszawie,
  • Urzędu Celnego III „Port Lotniczy" w Warszawie,
  • Urzędu Celnego w Radomiu,
  • Urzędu Celnego Pruszkowie,
  • Urzędu Celnego Siedlcach,
  • Urzędu Celnego Ciechanowie,

  są terenowymi organami administracji rządowej podporządkowanymi Ministrowi Finansów, wykonującymi zadania z zakresu administracji rządowej w województwie mazowieckim (ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie – Dz. U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.). Dyrektor Izby Celnej w Warszawie oraz Naczelnicy podległych Urzędów Celnych są organami Służby Celnej, realizującymi w szczególności zadania organów celnych i organów podatkowych (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej – t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 990, z późn. zm.).

  Właściwość miejscowa organów Służby Celnej w sprawach postępowań celnych, dozoru celnego i kontroli celnej została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 801).

  Właściwość miejscowa organów Służby Celnej w zakresie akcyzy została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 481).

  Właściwość miejscowa organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych została określa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 468).

  Właściwość miejscowa organów Służby Celnej w zakresie podatku od gier została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 września 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier (Dz. U. z 2015 r., poz. 1500).

  Właściwość miejscowa Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowej i loterii promocyjnej została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowej i loterii promocyjnej (Dz. U. Nr 114, poz. 767).

  Właściwość miejscowa organów celnych w zakresie przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe (D. U. 2015, poz. 662).

  Właściwość miejscowa organów celnych w zakresie spraw karnych skarbowych została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych i izb celnych oraz wyznaczonych urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 663).

  Izba Celna w Warszawie wraz z podległymi urzędami celnymi została utworzona na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 382).

  Organizację izb celnych i urzędów celnych określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez Ministra Finansów – zarządzenie Nr 61 Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. MF z 2015 r., poz. 61, z późn. zm.).

  Izba Celna w Warszawie jest organem rządowej administracji niezespolonej – to znaczy, iż jest terenowym organem administracji rządowej podporządkowanym właściwemu ministrowi (Ministrowi Finansów), wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa mazowieckiego (ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o województwie i administracji rządowej w województwie – Dz. U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.).

  Izba Celna w Warszawie jest jednostką budżetową, czyli jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu państwa. Izba Celna w Warszawie prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.08.2016 Data publikacji: 25.05.2015 15:25 Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2016 14:45
  Autor: Wioletta Gadomska Osoba publikująca: Grażyna Włodarczyk-Moczydłowska Osoba modyfikująca: Tomasz Kuczewski
  Rejestr zmian