Majątek Izby Celnej w Warszawie 2015

Majątek Izby Celnej w Warszawie 2015

Majątek Skarbu Państwa, w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Izba Celna w Warszawie obejmuje dobra ruchome, nieruchome oraz wartości niematerialne i prawne, a także inne prawa mające wartość pieniężną, w tym m.in. aktywa finansowe.

W poniższej tabeli przedstawiono wartość aktywów trwałych Izby Celnej w Warszawie na dzień 31.12.2015 r. na podstawie jej bilansu sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013r., poz. 289 z późniejszymi zmianami).


Izba Celna w Warszawie

ul. Erazma Ciołka 14A

01-443 Warszawa

Bilans

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień
31 grudnia 2015 r.

AKTYWA

Stan

na początek roku

Stan

na koniec roku

A.

Aktywa trwałe

52.886.044,52

51.549.679,84

I.

Wartości niematerialne i prawne

535.738,98

83.791,36

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

52.308.461,86

51.433.817,29

1.

Środki trwałe

51.925.430,98

48.980.807,87

1.1

Grunty

2.245.644,84

2.245.644,84

1.2

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

45.783.791,97

44.240.617,68

1.3

Urządzenia techniczne i maszyny

1.648.642,89

1.390.091,25

1.4

Środki transportu

1.504.258,82

788.416,32

1.5

Inne środki trwałe

743.092,46

316.037,78

2.

Środki trwałe w budowie – (inwestycje)

383.030,88

2.453.009,42

3.

Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

0,00

III.

Należności długoterminowe

41.843,68

 

IV.

Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

1.1.

Akcje i udziały

0,00

0,00

1.2.

Papiery wartościowe długoterminowe

0,00

0,00

1.3.

Inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

V.

Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

0,00


bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 25.07.2016 Data publikacji: 25.07.2016 11:42 Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2016 11:44
Autor: Iwona Moczulska Osoba publikująca: Tomasz Kuczewski Osoba modyfikująca: Tomasz Kuczewski
Rejestr zmian