Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

  Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania zostały określone ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352).

  Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

  1. Ponowne wykorzystanie informacji udostępnionej na stronie BIP Izby Celnej w Warszawie wymaga zachowania następujących warunków:
   • umieszczenia informacji o źródle pochodzenia wykorzystywanej informacji, poprzez wskazanie nazwy: Izby Celnej w Warszawie. Jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy zamieścić ją w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia informacji;
   • skazania daty jej wytworzenia lub pozyskania;
   • nie modyfikowania informacji.
  2. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli informacja:
   • nie została udostępniona na stronie BIP;
   • została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
   • ma być wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
   • została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
  3. Izba Celna w Warszawie lub właściwy urząd celny, w trybie wnioskowym, określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
  4. Izba Celna w Warszawie oraz podległe jej urzędy celne ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Celnej w Warszawie ,a także takie które zostały udostępnione stosownie do złożonego wniosku w niezmienionej, oryginalnej formie. Nie ponoszą zaś odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

  Opłaty za ponowne wykorzystywanie

  Informacje sektora publicznego udostępniane są lub przekazywane w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie. Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w celu ponownego wykorzystania będzie wymagało poniesienia dodatkowych kosztów będziemy zobowiązani nałożyć opłatę. Naliczając opłatę możemy uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Jednakże opłata nie będzie pobierana jeżeli łączna jej wysokość nie przekroczy kwoty 20,00 zł.

  Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystania lub wysokości opłaty

  Izba Celna w Warszawie oraz podległe jej urzędy celne odmawiają ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w przypadkach określonych w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej.

  Izba Celna w Warszawie oraz podległe jej urzędy celne nie mają ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Jednakże opłata nie będzie pobierana jeżeli łączna jej wysokość nie przekroczy kwoty 20,00 zł. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystania lub wysokości opłaty Izba Celna w Warszawie oraz podległe jej urzędy celne odmawiają ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w przypadkach określonych w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej. Izba Celna w Warszawie oraz podległe jej urzędy celne nie mają obowiązku tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli wymagać to będzie podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności. Rozstrzygnięcia o odmowie ponownego wykorzystywania podejmowane są w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie do organu wyższego stopnia.

  Wnioskodawca, który otrzymał ofertę z warunkami ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty.

  Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

  W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23).

  Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 poz. 270, z późn. zm.) (art. 25).

  Karta usługi "Udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania" wraz załącznikiem

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.10.2016 Data publikacji: 07.10.2016 09:04 Data ostatniej modyfikacji: 24.10.2016 08:11
  Autor: Iwona Ciołek Osoba publikująca: Jolanta Jarmul-Mikołajczyk Osoba modyfikująca: Tomasz Kuczewski
  Rejestr zmian