Wiążąca Informacja Taryfowa - WIT

  Wiążąca Informacja Taryfowa - WIT

  Ważny komunikat !!!

  Nowe przepisy:

  Od dnia 1 maja 2016 r. wchodzi w życie nowy Unijny Kodeks Celny (UKC) oraz przepisy towarzyszące. Są to następujące regulacje:

  Powołane wyżej przepisy zawierają m.in. kwestie procedury ubiegania się i wydawania decyzji w sprawie wiążącej informacji taryfowej (decyzji WIT). Są to w szczególności:

  • art. 22 do art. 34 rozporządzenia 952/2013;
  • art. 8 do art. 23 rozporządzenia 2015/2447;
  • art. 19 do art. 20 rozporządzenia 2015/2446);
  • załączniki nr 2 i nr 3 do rozporządzenia 2016/341.

  Istotne zmiany:

  • W odróżnieniu od obecnego stanu prawnego decyzje WIT będą ważne przez okres 3 lat, a nie jak dotychczas 6 lat. Decyzje WIT wydane przed dniem 1 maja 2016 r. pozostają ważne przez okres określony w tych decyzjach, tzn. 6 lat.
  • Nowy wniosek stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia 2016/341
  • W nowym wniosku wnioskodawca tożsamy jest z posiadaczem (pola 1. i 2.wniosku powinny być jednakowe). Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie wiążącej informacji taryfowej WIT za pośrednictwem ustanowionego pełnomocnika, którego dane zamieszcza się w polu 3. wniosku („Agent lub przedstawiciel").
  • Warunkiem złożenia wniosku o wydanie decyzji WIT jest posiadanie numeru EORI.
  • Postępowania w sprawie udzielenia wiążącej informacji taryfowej wszczęte przed dniem 1 maja 2016 r. zakończone zostaną w myśl nowych przepisów wspólnotowych.  

  WIT

  1. Informacje podstawowe
  2. Komunikaty bieżące
  3. Instrukcje
  4. Kontakt
  5. Przydatne linki

  Decyzje WIT

  Wiążące informacje taryfowe (WIT) są decyzjami rozstrzygającymi o klasyfikacji taryfowej towarów, tj. ustalającymi właściwy kod Taryfy celnej dla określonego towaru. Decyzje WIT ważne są przez okres 3 lat od daty ich wydania i są wiążące dla organów celnych i posiadacza jedynie w odniesieniu do towarów, dla których formalności celne zostały dokonane po dniu, w którym informacja została wydana. Sytuacje, w których decyzja WIT może utracić swoją ważność przed upływem 3 lat lub mogą być cofnięte, opisane zostały w tytule "Ważność decyzji WIT".

  Korzyści wynikające z posiadanie decyzji WIT:

  • WIT to jedyna oficjalna, wiążąca i bezpłatna informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie nomenklatury towarowej (dla potrzeb celnych i statystycznych) na terenie UE;
  • WIT ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie kalkulacji przewidywanych zysków, ponieważ gwarantuje właściwe naliczanie należności celnych;
  • WIT jest pomocna przy ustalaniu refundacji wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej;
  • WIT skraca czas odprawy celnej.

  Podstawy prawne

  Podstawowe regulacje, stanowiące podstawę prawną do wydawania wiążących informacji taryfowych to:

  • art. 33 i 34 Unijnego Kodeksu Celnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny Dziennik Urzędowy L 269 z 10.10.2013 r.);
  • art. od 16 do 23 przepisów wykonawczych do Unijnego Kodeksu Celnego (Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z 24 listopada 2015 r. Dziennik Urzędowy L 343 z 29.12.2015 r.);
  • art. od 19 do 23 rozporządzenia delegowanego (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. Dziennik Urzędowy L 343 z 29.12.2015 r.);
  • załączniki nr 2 i nr 3 rozporządzenia delegowanego uzupełniającego (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 Dziennik Urzędowy L 69 z 15.03.2016 r.).

  Miejsce składania wniosków

  Wiążąca informacja taryfowa wydawana jest wyłącznie na wniosek strony składany na piśmie i adresowany do właściwego organu celnego. W Polsce decyzje WIT wydawane są centralnie przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. Adres siedziby Wydziału Wiążących Informacji WIT, WIP i WIA Izby Celnej w Warszawie jest następujący: 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 16.

  Adres do korespondencji:

  Izba Celna w Warszawie
  Wydział Wiążących Informacji WIT, WIP i WIA
  ul. Erazma Ciołka 14A
  01-443 Warszawa

  Składane dokumenty

  Oprócz sporządzonego we wniosku opisu towaru (pole 8.), niekiedy zachodzi potrzeba załączenia dodatkowych dokumentów zawierających informacje uzupełniające o towarze, pozwalające na jednoznaczne ustalenie jego tożsamości i określenie właściwego kodu nomenklatury towarowej Taryfy celnej, a tam gdzie to jest możliwe, pomocnym jest także dostarczenie próbki towaru.

  UWAGA! Nie należy przesyłać próbek o specjalnym charakterze, np. leków pod specjalnym nadzorem (w tym narkotyków) czy substancji radioaktywnych.

  • W przypadku produktów z grupy towarów rolno-chemicznych, niezbędne są dokładne dane producenta o składzie surowcowym towaru (do 100%) i technologii jego wytwarzania, jak również informacje o zastosowaniu preparatu i sposobie wykorzystania, metodzie jego dozowania, rodzaju i wielkości opakowania, wartości towaru, wynikach badań itp.
  • W odniesieniu do wyrobów przemysłowych, maszyn, urządzeń, pojazdów, do wniosku należy dołączyć wszelkie dane techniczne, opis budowy i zasady działania, rysunki, dokumentację techniczną, fotografie oraz wskazać zasadniczą funkcję i przeznaczenie.
  • Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzania dodatkowych badań laboratoryjnych lub ekspertyz, osoba ubiegająca się o wydanie WIT zobowiązana jest do wpłacenia (na wniosek Izby) określonej kwoty zaliczki na wskazany rachunek dla potrzeb pokrycia kosztów badań.
  • W załączonych do wniosku dokumentach powinny znaleźć się także pełnomocnictwa dla osób upoważnionych do reprezentowania firmy, podpisujących dokumenty i działających w jej imieniu.
  • Do wniosku powinna zostać załączona kopia dokumentów założycielskich firmy, zawierających informacje o organach firmy uprawnionych do reprezentacji podmiotu oraz o sposobie reprezentowania (np.: KRS, umowa spółki lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej).

  Opłaty

  Złożenie wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej oraz wydanie decyzji WIT, nie podlegają opłacie skarbowej.

  UWAGA! Standardowej opłacie skarbowej w kwocie 17 zł podlega natomiast złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do reprezentowania podmiotu przed Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie. W takich przypadkach wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej dokonanej na następujący rachunek:

  Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Wola
  Bank Handlowy

  54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

  Ważność decyzji WIT

  • Przyczyny utraty ważności decyzji WIT

  Może się zdarzyć, że WIT straci swoją ważność przed upływem sześcioletniego okresu, z przyczyn określonych w art. 34 Unijnego Kodeksu Celnego. Decyzje WIT tracą swoją ważność jeżeli przestają być zgodne z prawem w wyniku przyjęcia zmiany w nomenklaturach CN lub TARIC, decyzję WIT unieważnia się, jeżeli opierają się na nieprawidłowych lub niekompletnych informacjach dostarczonych przez wnioskodawców. Ponadto organy celne cofają decyzję WIT, gdy przestaje być zgodna z interpretacją którejkolwiek z nomenklatur wynikającą z not wyjaśniających CN, wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, ze skutkiem od daty ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  Informacje o aktualnych zmianach przepisów, dotyczących klasyfikacji taryfowej towarów, dostępne są w witrynie proklienckiej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl w zakładce "Cło" link "Klasyfikacja taryfowa".

  • Możliwość przedłużenia okresu ważności

  Jeżeli mają zastosowanie przepisy art. 34 ust. 1 lit. b) lub ust. 8 UKC, decyzja WIT może być nadal używana w odniesieniu do wiążących umów zawartych na podstawie decyzji, zanim te decyzje utraciły ważność lub zostały cofnięte. Okres przedłużonego użycia, o którym mowa w akapicie pierwszym nie przekracza sześciu miesięcy od daty utraty ważności lub od daty cofnięcia decyzji WIT (art. 34 ust. 9 Unijnego Kodeksu Celnego).

  Posiadacz decyzji składa wniosek do organu celnego, który wydał decyzję, w terminie 30 dni od dnia, w którym utraciła ona ważność lub została cofnięta, wskazując ilości, dla których wnosi o przedłużone stosowanie oraz państwo lub państwa członkowskie, w których towary zostaną poddane formalnościom celnym w okresie przedłużonego użycia.

  UWAGA! Wniosek o przedłużenie ważności WIT składa się do organu, który wydał WIT, tj. do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie (adres w zakładce Kontakt)

  • Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania okresu karencji WIT

  Po sprawdzeniu, czy warunki określone w ww. przepisach zostały spełnione, organ celny wydaje decyzję o przedłużeniu lub odmowie przedłużenia ważności WIT.
  Przyznany okres przedłużonej ważności WIT nie może przekraczać 6 miesięcy od daty publikacji stosownych przepisów lub powiadomienia o cofnięciu WIT, albo okresu wskazanego w rozporządzeniu.
  Organy celne wydają decyzję w sprawie przedłużonego użycia oraz powiadamiają posiadacza decyzji niezwłocznie i nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania wszelkich informacji niezbędnych do wydania tej decyzji.

  Do decyzji WIT unieważnionych w trybie art. 34 ust. 4 UKC oraz takich, które zostały wydane w sprzeczności z obowiązującym prawem wspólnotowym, nie stosuje się okresu karencji.

  WIT-pomoc

  Chcesz skrócić czas oczekiwania na WIT

  Skorzystaj z naszej pomocy. Przed formalnym złożeniem pisemnego wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej, eksperci pomogą Ci przy jego wypełnieniu.

  UWAGA! Najpierw zapoznaj się z informacjami w zakładkach PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI oraz SKŁADANE DOKUMENTY. Tam znajdziesz podstawowe informacje o poszczególnych polach wniosku oraz dokumentach, jakie powinny być do niego dołączone. Jeżeli zawarte tam wskazówki okażą się niewystarczające – możesz skorzystać z naszej pomocy.

  Telefon: 22 510 46 52 - tutaj możesz zadać pytania związane z wypełnieniem wniosku o WIT

  E-mail: WIT-pomoc@war.mofnet.gov.pl - tutaj możesz wysłać pytania związane z wypełnianiem wniosku o WIT lub skonsultować swój wniosek

  WAŻNE!!!
  Wypełniony z naszą pomocą wniosek pozwoli przede wszystkim uniknąć szeregu błędów formalnych, co znacznie może skrócić czas oczekiwania na decyzję WIT.

  Wniosek

  UWAGA!!!
  Chcesz skrócić czas oczekiwania na WIT?
  Zanim złożysz wniosek przejdź do zakładki WIT- pomoc!!!

  Wniosek w sprawie udzielenia wiążącej informacji taryfowej WIT
  Wniosek do pobrania

  Praktyczne wskazówki

  WIT praktyczne wskazówki (plik do pobrania 64KB)

  Kontakt

  Siedziba Wydziału:
  Izba Celna w Warszawie
  Wydział Wiążących Informacji WIT, WIP i WIA
  ul. Erazma Ciołka 16
  01-443 Warszawa

  Adres do korespondencji:
  Izba Celna w Warszawie
  Wydział Wiążących Informacji WIT, WIP i WIA
  ul. Erazma Ciołka 14A
  01-443 Warszawa

  Numery telefonów:
  tel.: 22 510-46-51 Naczelnik Wydziału IWITW
  tel.: 22 510-46-52 Kancelaria

  Numer faksu:
  fax: 22 510-48-98

  Kontakt e-mail:
  kancelaria-wit@war.mofnet.gov.pl

  Przydatne linki

  Link do informacji Komisji Europejskiej:
  http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/binding-tariff-information-bti_en  

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 11:05 Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2016 11:42
  Autor: Wojciech Kucharski Osoba publikująca: Tomasz Kuczewski Osoba modyfikująca: Tomasz Kuczewski
  Rejestr zmian