Korzystanie z procedury TIR

  Korzystanie z procedury TIR

  1. Informacje podstawowe

  2. Komunikaty bieżące

  3. Instrukcje

  4. Kontakt

  Podstawa prawna do wydania pozwolenia na stosowanie procedury TIR

  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów kodeksu unijnego (Dz. U. L 343 z dnia 29 grudnia 2015 r.),
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. U. L 269 z dnia 10 października 2013 r.) zwany „UKC",
  •  Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR, sporządzona w Genewie dnia 14 listopada 1975 r. (Dz. Urz. WE L 165 z 26 czerwca 2009 r. z późn. zm.),
  •  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 237 z późn.zm.).

  Minimalne warunki i wymogi, które powinien spełniać podmiot starający się o pozwolenie na korzystanie z procedury TIR

  Część II Załącznika 9 do Konwencji TIR określa minimalne warunki i wymogi, które muszą spełniać osoby ubiegające się o uzyskanie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR:

  • udowodnione doświadczenie lub przynajmniej możliwość wykonywania regularnych przewozów międzynarodowych (posiadanie zezwolenia na prowadzenie przewozów międzynarodowych, itp.),
  • stabilna sytuacja finansowa,
  • udowodniona wiedza dotycząca stosowania postanowień konwencji TIR,
  • brak jakichkolwiek poważnych lub powtórnych naruszeń przepisów celnych lub podatkowych,
  • złożenie pisemnego zobowiązania wobec stowarzyszenia, że osoba będzie:
   • stosować się do wszystkich formalności celnych określonych przez przepisy konwencji w urzędach celnych wyjściowych, przejściowych i docelowych,
   • uiszczać należne kwoty, o których mowa w artykule 8 ustępy 1 i 2 konwencji, na żądanie właściwych władz zgodnie z artykułem 8 ustęp 7 konwencji,
   • umożliwić stowarzyszeniom, o ile zezwalają na to przepisy krajowe, sprawdzanie informacji dotyczących spełniania powyżej określonych minimalnych warunków i wymogów.

  Instrukcje w zakresie stosowania procedury TIR

  Strona Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

  Na terenie Polski osobą uprawnioną do dokonywania przewozów pod osłoną karnetów TIR jest osoba, która uzyskała pozwolenie Dyrektora Izby Celnej w Warszawie na korzystanie z procedury TIR.

  Wniosek o uzyskanie przedmiotowego pozwolenia składa się do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie, za pośrednictwem stowarzyszenia poręczającego, którym w Polsce jest:

  Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD)
  al. Jana Pawła II 78
  00-175 Warszawa
  adres korespondencyjny:
  00-198 Warszawa 80
  skr. poczt. 1
  telefon: 22 536 10 00

  Zgodnie z art. 1 lit. q Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR) sporządzonej w Genewie dnia 14 listopada 1975 r. (Dz. Urz. WE L 165 z 26.06.2009 r. z późn. zm.) określenie stowarzyszenie poręczające oznacza stowarzyszenie uznane przez władze celne Umawiającej się Strony jako poręczające za osoby, które stosują procedurę TIR. A zatem, przewozy powinny odbywać się pod gwarancją stowarzyszenia poręczającego i powinny być wykonywane z zastosowaniem karnetu TIR.

  Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR

  Strona Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

  Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR:

  1. uwierzytelnioną kopię zaświadczenia wydanego przez właściwy dla wnioskodawcy urząd skarbowy o niezaleganiu z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa lub wypełnić odpowiednie pole w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 237),
  2. w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada statusu AEO należy dołączyć oświadczenie, że wnioskodawca nie dopuścił się poważnego naruszenia przepisów i nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz że nie zalega on w podatkach płatnych naczelnikowi urzędu skarbowego, stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 237),
  3. uwierzytelnioną kopię opinii o sytuacji finansowej wnioskodawcy wydaną przez bank prowadzący jego rachunek rozliczeniowy.

  Wyżej wymienione dokumenty powinny być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

  Ponadto należy dołączyć:

  • uwierzytelnioną kopię licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu lub dowód rejestracyjny dla samochodów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony,
  • pisemne oświadczenie o przestrzeganiu przepisów Konwencji TIR i uiszczaniu należnych kwot oraz o nienaruszaniu przepisów prawa celnego i podatkowego.

  Dane kontaktowe

    Izba Celna w Warszawie
    Wydział Ochrony Praw Własności Intelektualnej i Operacji TIR
    ul. Erazma Ciołka 16,
    01-443 Warszawa

  Adres korespondencyjny:
    Izba Celna w Warszawie
    ul. E. Ciołka 14A
    01-443 Warszawa

  Numer telefonu:
    tel.: 22 510 45 89

  Numer faxu:
    fax: 22 510 49 89

  Kontakt e-mail:
  IWTW@war.mofnet.gov.pl

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2016 Data publikacji: 22.05.2015 11:45 Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2016 15:09
  Autor: Anna Kobryń Osoba publikująca: Tomasz Kuczewski Osoba modyfikująca: Tomasz Kuczewski
  Rejestr zmian