Centrum Analityczne Administracji Celnej

  Centrum Analityczne Administracji Celnej

  1. Informacje podstawowe
  2. Komunikaty bieżące
  3. Instrukcje
  4. Kontakt

  O nas
   

  Wydział Centrum Analityczne Administracji Celnej – CAAC powstał w 2004 roku i funkcjonuje w ramach struktury Izby Celnej w Warszawie. CAAC wykonuje zadania o charakterze ogólnopolskim polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych o handlu międzynarodowym pomiędzy Polską a krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz krajami trzecimi.

  Naszym celem jest zapewnienie aktualnej, rzetelnej i wiarygodnej informacji, która może być pomocna w sprawozdawczości oraz w podejmowaniu decyzji biznesowych. Dzięki kompetencji i doświadczeniu naszych pracowników możemy przygotowywać zestawienia ściśle dopasowane do potrzeb zamawiającego.

  Czym się zajmujemy
   

  Priorytetowym zadaniem realizowanym przez Wydział CAAC jest generowanie miesięcznych zbiorów danych dla Głównego Urzędu Statystycznego. Zbiory te stanowią podstawę do sporządzania statystyki obrotów handlu zagranicznego i są publikowane przez GUS oraz przekazywane do Europejskiego Urzędu Statystycznego (EUROSTAT).

  Ponadto CAAC zajmuje się:

  • przygotowywaniem raportów i analiz na potrzeby Ministerstwa Finansów i innych organów administracji państwowej i samorządowej,
  • dostarczaniem jednostkom administracji celnej, organom administracji podatkowej, organom ścigania wszelkich informacji o obrotach towarowych z zagranicą,
  • realizowaniem wniosków o udostępnienie danych na temat obrotów w handlu międzynarodowym na mocy art. 8 ust. 9 ustawy o Służbie Celnej (Dz.U. 168 z 2009 r. poz.1323 z późn. zm.) otrzymywanych od instytucji państwowych, samorządowych, naukowych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

  Informacje dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
   

  Na podst. art. 8 ust. 9 ustawy o Służbie Celnej (Dz.U. 168 z 2009 r. poz.1323 z późn. zm.) podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym udostępniane są dane o wielkości obrotów handlu zagranicznego. Najstarsze udostępniane dane pochodzą z 2004 roku.

  Dane o obrotach towarowych mogą być udostępniane na poziomie sekcji, nr działu HS – 2 znaki CN, pozycji HS – 4 znaki CN, podpozycji HS - 6 znaków CN i CN - 8 znaków Nomenklatury Scalonej. Są to dane rzeczywiste, pochodzące ze zgłoszeń celnych i deklaracji INTRASTAT. Oznacza to, że nie zawierają doszacowań danych dla podmiotów, które są zwolnione z obowiązku sprawozdawczego w systemie INTRASTAT oraz dla podmiotów, które nie złożyły deklaracji w obowiązującym terminie.

  Dane mogą być przygotowywane według różnych kryteriów, jak np.:

  • kody towarowe,
  • kraje/grupy krajów,
  • procedury celne
  • rodzaje środka transportu, itp.

  Zasady udostępniania danych
   


  RODZAJ
  UDOSTĘPNIANYCH
  DANYCH

  ODBIORCY W JAKI SPOSÓB
  NALEŻY ZAMÓWIĆ
  DANE
    Dane dostępne w CAAC
  • Ministerstwo Finansów,
  • Izby Celne/Urzędy
   Celne/Oddziały Celne
    Pismo określające
    zakres żądanych
    danych
    Dane określone
    w porozumieniu
  • Główny Urząd
   Statystyczny,
  • Ministerstwo
   Gospodarki,
  • Narodowy Bank
   Polski,
  • Ministerstwo Rolnictwa
   i Rozwoju Wsi,
  • Agencja Rynku
   Rolnego
    Określony w
    porozumieniu
    Dane w zakresie
    określonym
    w odrębnych przepisach
  • Organa ścigania,
  • Organa administracji
   podatkowej
  • Sąd
  • itp.
    Pismo wskazujące
    podstawę prawną i
    określające zakres
    żądanych danych
    Dane o wielkości obrotów
    handlu zagranicznego
    udostępniane na podst. art.
    8 ust. 9 ustawy o Służbie
    Celnej (Dz.U. 168 z 2009 r.
    poz.1323
    z późn. zm.)
  • Inne instytucje samorządowe i naukowe,
  • InneAmbasady Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Przedstawicielstwa innych krajów,
  • Podmioty gospodarcze,
  • Osoby fizyczne.
    Wniosek o
    udostępnienie danych
    wg wzoru
    stanowiącego
    załącznik do Rozp.
    MF z 25.10. 2011 r.
    w sprawie trybu
    udostępniania danych
    oraz wysokości opłat
    Dz. U. z 2011 r. Nr
    236 , poz. 1399)


  Tryb udostępniania danych na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy o Służbie Celnej (Dz.U. 168 z 2009 r. poz.1323 z późn. zm.)
   

  Tryb udostępniania danych uzyskanych w wyniku wykonywania zadań wynikających z przepisów wspólnotowych, regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT) oraz z pozostałymi państwami (EXTRASTAT) a także wysokość opłaty za przetworzenie danych, o których udostępnienie występuje wnioskodawca, określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat (Dz. U. z 2011 r. Nr 236 , poz. 1399).

  Procedura udostępniania danych:

  1. Zainteresowany podmiot składa wypełniony wniosek o udostępnienie danych na adres korespondencyjny lub przesyła w formie elektronicznej na adres mailowy. Wzór wniosku stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2011r. w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat. Wzór wniosku zamieszczono w dokumentach do pobrania.
  2. Wydział CAAC przesyła do wnioskodawcy informację o wysokości opłaty za przetwarzanie danych, zgodnych z wnioskiem wraz z numerem konta bankowego Izby Celnej w Warszawie, na który należy uiścić wskazana opłatę.
  3. Opłatę należy uiścić w ciągu 45 dni od otrzymania informacji.
  4. Dane przekazywane są wnioskodawcy najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wpływu pełnej opłaty na rachunek bankowy Izby Celnej w Warszawie.

  Dane kontaktowe
   

  Adres korespondencyjny:
    Izba Celna w Warszawie
    Wydział Centrum Analityczne Administracji Celnej - CAAC
    ul. Erazma Ciołka 14A, 01-443 Warszawa

  Numery telefonów:
    tel.: 22 510-46-57 Naczelnik Wydziału CAAC
    tel.: 22 510-48-56 Kancelaria

  Numer faxu:
    fax: 22 510-48-70

  Kontakt e-mail:
  icaacw@war.mofnet.gov.pl

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 12:43 Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2016 16:28
  Autor: Alicja Niwińska Osoba publikująca: Mariusz Żarski Osoba modyfikująca: Tomasz Kuczewski
  Rejestr zmian