Agenci Celni

  Agenci Celni

  1. Informacje podstawowe
  2. Instrukcje
  3. Kontakt


  Podstawy prawne

   

  Strona Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)


  Przedstawicielstwo

   

  Dokonanie wpisu na listę agentów celnych oznacza, że dana osoba ma prawo do występowania jako pełnomocnik w postępowaniach celnych oraz podatkowych.

  Obowiązujące przepisy przewidują dwa rodzaje przedstawicielstwa - bezpośrednie oraz pośrednie.

  Przedstawicielstwo bezpośrednie polega na tym, że przedstawiciel działa w imieniu i na rzecz innej osoby (klasyczny rodzaj przedstawicielstwa wynikającego z oświadczenia woli).

  Z przedstawicielstwem pośrednim mamy do czynienia wówczas gdy przedstawiciel działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby - przedstawicielstwo charakterystyczne wyłącznie dla prawa celnego.

  Przedstawicielem, zgodnie z art.5 ust.3 w związku z art. 4 pkt 2 WKC, może być osoba fizyczna, która na stałe zamieszkuje we Wspólnocie oraz osoba prawna lub stowarzyszenie osób uznane za zdolne do podejmowania czynności prawnych, a nie posiadające osobowości prawnej, których siedziba statutowa, siedziba główna lub inna stała siedziba znajduje się we Wspólnocie. Warunek posiadania siedziby we Wspólnocie nie dotyczy osób, które dokonują zgłoszenia do procedury tranzytu, odprawy czasowej lub też zgłaszają towary sporadycznie, pod warunkiem, że organy celne uznają te czynności za uzasadnione (art.64 ust.2 lit. b WKC).

  Art.75 Prawa celnego wskazuje przykładowych przedstawicieli: agencje celne, spedytorów, przewoźników.

  Agentem celnym jest osoba wpisana na listę agentów celnych (art.79 ustawy Prawo celne).


  Rozszerzenie uprawnień agencji celnych

   

  Strona Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)


  Wpis na listę agentów celnych

   

  Strona Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)


  Kiedy można stracić nabyte uprawnienia

   

  Uprawnienie przyznane osobom wpisanym na listę agentów celnych jest bezterminowe, jednak należy pamiętać, że w określonych sytuacjach agent celny może zostać zawieszony w czynnościach agenta celnego a nawet pozbawiony uprawnień.

  Zgodnie z postanowieniami art.80 ust.3 w związku z art.80 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo celne oraz § 1 pkt 4 lit. c ), w/pow. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych, Dyrektor Izby Celnej w Warszawie może zawiesić działalność agenta celnego na czas toczącego się przeciwko osobie agenta celnego postępowania karnego o przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe.

  Agenta można również pozbawić uprawnień ostatecznie (skreślając go z listy agentów celnych), przepisy regulujące tę kwestię nie mają charakteru fakultatywnego co oznacza, że w sytuacji gdy:

  1. agent zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe,
  2. agent umrze.

  Organy celne zobowiązane są do wszczęcia postępowania, a następnie wydania decyzji o skreśleniu z listy agentów celnych, postępowania te również prowadzone są przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

  Agent celny jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący listę agentów celnych o zaprzestaniu spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1.


  Dane kontaktowe

   

    Izba Celna w Warszawie
    Wydział Ochrony Praw Własności Intelektualnej i Operacji TIR
    ul. Erazma Ciołka 16,
    01-443 Warszawa

  Adres korespondencyjny:
    Izba Celna w Warszawie
    ul. E. Ciołka 14A
    01-443 Warszawa

  Numer telefonu:
    tel.: 22 510 46 79

  Numer faxu:
    fax: 22 510 49 89

  Kontakt e-mail:
  IWTW@war.mofnet.gov.pl

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 13:06 Data ostatniej modyfikacji: 07.08.2015 15:00
  Autor: Wawrzyniec Smoleń Osoba publikująca: Mariusz Żarski Osoba modyfikująca: Mariusz Żarski
  Rejestr zmian