Załatwianie spraw w izbie celnej

  Załatwianie spraw w izbie celnej

  I. Właściwość miejscowa organów
  II. Właściwość rzeczowa

  1. W sprawach celnych
  2. W sprawach podatkowych w zakresie podatków importowych
  3. W sprawach podatku akcyzowego
  4. W sprawach gier
  5. W sprawach dotyczących transportu drogowego
  6. W sprawach egzekucyjnych
  7. W sprawach likwidacji towarów
  8. W sprawach z zakresu INTRASTAT
  9. W sprawach karnych skarbowych

  III. Należy pamiętać...

  I. Właściwość miejscowa organów, tj. Dyrektora Izby Celnej w Warszawie, podległych mu Naczelników: Urzędu Celnego I w Warszawie, Urzędu Celnego II w Warszawie, Urzędu Celnego III "Port Lotniczy" w Warszawie, Urzędu Celnego w Pruszkowie, Urzędu Celnego w Radomiu, Urzędu Celnego w Ciechanowie i Urzędu Celnego w Siedlcach, a także wchodzących w strukturę urzędów oddziałów celnych, została określona w następujących aktach prawnych:

  1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 990 z późn. zm. ).
  2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 382).
  3. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009r. w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych (t.j. w Dz. U. z 2016r., poz. 468)
  4. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (t.j.Dz. U z 2016 r., poz. 801)
  5. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 481)
  6. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczacych znaków akcyzy (Dz. U. z 2015 r. Poz. 423, z późn. zm.)
  7. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audiotekstowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej (Dz. U. Nr 114, poz. 767)
  8. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1500).
  9. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe (D. U. 2015, poz. 662)
  10. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. Nr 221, poz. 1314)
  11. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych i izb celnych oraz wyznaczonych urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 663)

  12. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od niektórych kopalin (Dz. U. z 2015 r. poz. 2308)

  II. Właściwość rzeczowa i sposób załatwiania spraw wynika w szczególności z przedstawionych poniżej przepisów:

  1. W sprawach celnych

  • ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (t.j. Dz. U. Z 2015 r., poz. 858, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny (Dz. U. UE L 2013.269.1 z dnia 10 października 2013 r. z późn. zm.)
  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiajace szczegółowe zasady wykonania niektorych przepisów rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny
  • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczacych niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego
  • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściwoych dotyczącyh niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniajace rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2016 r. r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1006, z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 87 poz. 830)
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzajów towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 595)
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U.z 2016 r. poz. 445)
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz. U. Z 2016 r. poz. 365)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów (Dz. U. Nr 123, poz. 800)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które mogą być wwożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywożone z tego terytorium materiały jądrowe, źróła promieniotwórcze,urządzenia zawierajace takie źródła, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jadrowe (Dz. U. 2011 r., Nr 89, poz. 513)
  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wykazu wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 190)
  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wykazu wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1656)
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wykazu wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 546)

  Informacja o szczegółowym trybie załatwiania spraw w IPCW (Wydział Przeznaczeń Celnych), IOPW (Wydział Obsługi Przedsiębiorców).

  2. W sprawach podatkowych w zakresie podatków importowych:

  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 752 z późn. zm.).

  Informacja o szczegółowym trybie załatwiania poszczególnych spraw podatkowych w zakresie podatków importowych w IPCW (Wydział Przeznaczeń Celnych).

  3. W sprawach podatku akcyzowego:

  • ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 752 z późn. zm. ),
  • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1880).

  Informacja o szczegółowym trybie załatwiania poszczególnych spraw w zakresie podatku akcyzowego IAGW (Wydział Podatku Akcyzowego i Gier) i Wydział Wiążącej Informacji WIT, WIP i WIA (IWITW).

  4. W sprawach gier:

  • ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r.,poz. 612 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celnego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 750)

  Informacja o szczegółowym trybie załatwiania poszczególnych spraw w zakresie gier hazardowych w IAGW (Wydział Podatku Akcyzowego i Gier).

  5. W sprawach dotyczących transportu drogowego:

  • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2013r., poz. 1414 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 132, poz. 841).

  Informacja o szczegółowym trybie załatwiania poszczególnych spraw w zakresie transportu drogowego w IPCW (Wydział Przeznaczeń Celnych).

  6. W sprawach egzekucyjnych:

  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z póxn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

  Informacja o szczegółowym trybie załatwiania poszczególnych spraw w zakresie postępowania egzekucyjnego w IEGW (Wydział Egzekucji).

  7. W sprawach likwidacji towarów:

  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 599, z póxn. zm.),
  • zarządzenie Nr 17 Ministra Finansów z dnia 10 marca 2011 r. W sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych, do których stosuje się przepisy działu II rozdziału 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji , dotyczące organu egzekucyjnego w zakresie przechowywania i likwidacji ruchomości (Dz. Urz. Min. Fin. Z 2011 r., Nr 3, poz. 12)

  Informacja o szczegółowym załatwiania poszczególnych spraw w zakresie likwidacji towarów w ILTW (Wydział Likwidacji Towarów).

  8. W sprawach z zakresu INTRASTAT:

  • ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (t.j. Dz. U. Z 2015 r., poz. 858, z późn. zm.),)
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz. U. Nr 216, poz. 1422).)

  Informacja o trybie załatwiania spraw w zakresie INTRASTAT w IOSW (Wydział Organizacyjny).

  9. W sprawach karnych skarbowych:

  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (t.j. Dz. U. Z 2013 r., poz. 186 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

  Informacja o szczegółowym trybie załatwiania poszczególnych spraw w zakresie postępowania karnego skarbowego w IDSR (Referat Dochodzeniowo-Śledczy).

  III. Należy pamiętać, iż:

  1. W zakresie spraw administracyjnych obowiązuje ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).
  2. W zakresie ogólnych zasad postępowania w przypadku wpływu dokumentów, trybu postępowania z aktami w toku bieżącej pracy i ich obiegu, zapewniające tym samym jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania akt /sposób przyjmowania spraw/:
   • zarządzenie nr 65 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzania dokumentacją w izbach celnych i urzędach celnych (Dz. Urz. MF 2014 r., poz. 59)
   • zarządzenie nr 66 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia jednoliego rzeczowego wykazu akt izb celnych i urzędów celnych (Dz. Urz. MF z 2014 r., poz. 60)).
  3. W sprawach skarg i wniosków stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
  4. W sprawach petycji stosuje się ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. O petycjach (Dz. U. Z 2014 r., poz. 1195).
  5. Przepisy prawa dostępne są na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:
   http://dziennikustaw.gov.pl

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.09.2016 Data publikacji: 18.05.2015 10:57 Data ostatniej modyfikacji: 19.10.2016 12:55
  Autor: Wioletta Gadomska Osoba publikująca: Mariusz Żarski Osoba modyfikująca: Tomasz Kuczewski
  Rejestr zmian